Skip to content Skip to footer

Shërbime

Departamenti Teknik aplikon një strukturë të Menaxhimit të Cilësisë, qëllimi i së cilës është të identifikojë fazat e një projekti ndërtimor me procedurat dhe metodikat e domosdoshme për fillimin dhe përfundimin e çdo projekti, në përputhje me objektivin kryesor: atë të përmbylljes brenda afatit, me cilësi dhe sipas buxhetit të parashikuar. Shërbimet që ne ofrojmë:
  • Ndërtim
  • Studim / Oponencë e projekteve inxhinieriko-arkitektonike
  • Përgatitje Preventivash
  • Tenderim / Vlerësim Ofertash /Përgatitje Kontratash
  • Planifikim / Menaxhim Projektesh
  • Mbikëqyrje Punimesh

Address

Rruga Komuna e Parisit, Rezidenca Kika 2, Ndërtesa nr. 2. Kati 1, Tiranë, Shqipëria

Contact

Phone: +355 698081313

Follow us:

For any questions or inquiries, feel free to contact our team or follow us on our social media profiles.